Biểu mẫu

TT Tên biểu mẫu Mô tả Loại biểu mẫu Lĩnh vực Đơn vị cung cấp Tải về
1 Biên bản bàn giao tài sản
Bàn giao tài sản (TSCĐ/ CCDC) giữa các đơn vị trong nhà trường, sử dụng trong trường hợp điều chuyển tài sản nội bộ
Biên bản Quản lý thiết bị Phòng Hành chính - Quản trị Tải về
2 Giấy đi đường
Cấp cho BGH, các đơn vị khác khi đi công tác
Giấy Hành chính Phòng Hành chính - Quản trị Tải về
3 Danh mục hồ sơ công việc
Dùng để kê khai tài liệu khi lập hồ sơ công việc
Danh mục Hành chính Phòng Hành chính - Quản trị Tải về
4 Mẫu mục lục văn bản
Dùng để kê khai tài liệu khi lập hồ sơ công việc
Khác Hành chính Phòng Hành chính - Quản trị Tải về
5 Danh mục hồ sơ và tài liệu nộp lưu
Dùng để kê khai tài liệu khi lập hồ sơ công việc và nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan
Danh mục Hành chính Phòng Hành chính - Quản trị Tải về
6 Biên bản giao nhận tài liệu nộp lưu
Dùng để lập biên bản khi nộp lưu tài liệu vào lưu trữ cơ quan
Biên bản Hành chính Phòng Hành chính - Quản trị Tải về
7 Biên bản kiếm tra tình trạng tài sản
Kiểm tra tình trạng tài sản (TSCĐ/CCDC) để biết đề xuất biện pháp sửa chữa/thay thế.
Biên bản Thiết bị - Tài sản Phòng Hành chính - Quản trị Tải về
8 Biên bản xác định khối lượng
Xác định khối lượng/số lượng vật tư cần sửa chữa/ thay thế
Biên bản Thiết bị - Tài sản Phòng Hành chính - Quản trị Tải về
9 Đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên
Đăng ký thuê nhà ở sinh viên
Đơn Học sinh - sinh viên Trung tâm Quản lý Ký túc xá Tải về
10 Giấy đề xuất
Đề xuất của cá nhân hoặc đơn vị gửi đến ban giám hiệu, các đơn vị khác.
Giấy Hành chính Phòng Hành chính - Quản trị Tải về

Pages